Chuyên ngành Quản trị

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ

Mục tiêu đào tạo

Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị đào tạo nhà quản trị các cấp: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kiến thức về quản trị doanh nghiệp; có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh; có khả năng điều hành các đơn vị kinh doanh thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau một cách hiệu quả.

Đối tượng học
    Những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có sự yêu thích đối với công việc quản trị.
Nội dung chương trình
    Toàn bộ chương trình gồm 125 tín chỉ gồm các khối kiến thức như sau: Kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ; Kỹ năng mềm, khởi sự kinh doanh, công nghệ thông tin: 5 tín chỉ; Kiến thức ngành: 39 tín chỉ; Kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ; Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ.
Stt Tên học phần (Subject) Tính chất (Characteristic) Số tín chỉ (Credits)
Bắt buộc (Compulsory) Tự chọn (Optional)  
I Kiến thức giáo dục đại cương     45
1 Triết học Mác - Lênin x 3
2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin x 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học x 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam x 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh x 2
6 Ngoại ngữ x 16
7 Kinh tế vi mô x 3
8 Kinh tế vĩ mô x 3
9 Toán dành cho kinh tế và quản trị x 3
10 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh x 3
11 Luật kinh doanh x 3
12 Nguyên lý kế toán x 3
II Kỹ năng mềm x   2
III Khởi sự kinh doanh x   1
IV Kiến thức công nghệ thông tin      
13 ERP (HRM) x 2
V Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp       
Kiến thức ngành 39
14 Quản trị học x 3
15 Kế toán quản trị x 3
16 Quản trị điều hành x 3
17 Quản trị nguồn nhân lực x 3
18 Tài chính cho nhà Quản trị x 3
19 Quản trị Marketing x 3
20 Hành vi tổ chức x 3
21 Quản trị chất lượng x 3
22 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị x 3
23 Quản trị kinh doanh quốc tế x 3
24 Thẩm định dự án x   3
25 Quản trị chiến lược x 3
26 Phân tích định lượng trong quản trị x 3
  Kiến thức chuyên ngành     17
27 Quản trị rủi ro doanh nghiệp x 3
28 Quản trị sự thay đổi x 3
29 Triển khai chiến lược x 3
30 Lập kế hoạch kinh doanh x 3
31 Lãnh đạo x 3
32 Phát triển kỹ năng quản trị x 2
Các học phần tự chọn: chọn 1 trong 4 nhóm 9
33 Tư duy thiết kế trong kinh doanh Quản trị gia: Chọn 3 trong 5: 3x3=9 9
34 Đạo đức kinh doanh
35 Giao tiếp kinh doanh
36 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
37 Đàm phán trong quản trị
38 Quản trị dự án Quản trị gia điều hành sản xuất/dịch vụ: Chọn 3 trong 6: 3x3=9 9
39 Quản trị quan hệ khách hàng  (CRM)
40 Quản trị chuỗi cung ứng
41 Quản trị chất lượng dịch vụ
42 Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR)
43 Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)
44 Quản trị doanh nghiệp nhỏ Khởi nghiệp Chọn 3 trong 5: 3x3=9 9
45 Tài chính khởi nghiệp
46 Quản trị sáng tạo và đổi mới
47 Quản trị khởi nghiệp
48 Marketing khởi nghiệp
49 Tuyển dụng và đào tạo Quản trị gia quản trị nguồn nhân lực: Chọn 3 trong 5: 3x3=9 9
50 Đánh giá thực hiện công việc
51 Quản trị thù lao lao động
52 Quản trị mối quan hệ lao động
53 Luật lao động
V Thực tập và tốt nghiệp     10
Tổng cộng     125