Chuyên ngành Quản trị chất lượng

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị chất lượng được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình trang bị kiến thức nền tảng về quản trị chất lượng, các phương thức quản trị chất lượng hiệu quả, các chức năng của quản trị chất lượng và các kỹ thuật quản trị chất lượng; khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề quản trị chất lượng để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc và kỹ năng nhận dạng, phân tích và giải quyết các vấn đề chất lượng dựa trên những phương pháp 6 sigma, quản trị chất lượng toàn diện, xây dựng và kiểm soát hệ thống quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn với vị trí chuyên gia tư vấn hay giám đốc quản trị chất lượng tại các doanh nghiệp.