DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ K32.1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ K32.1

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thời gian bảo vệ đề cương: ngày 20, 23/02/2024

STT Tiểu ban góp ý đề cương Học viên của

các giảng viên hướng dẫn sau đây

Thời gian Địa điểm Ghi chú
1 TS. Ngô Quang Huân

TS. Trần Đăng Khoa

TS. Trần Đăng Khoa

TS. Ngô Quang Huân

PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

GS.TS. Võ Xuân Vinh

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang

TS.Đặng Hữu Phúc

TS. Cao Quốc Việt

8:00 – T3

ngày 20/2/2024

Văn phòng K.Quản trị B1.1202  
2 PGS.TS. Bùi Thị Thanh

PGS.TS. Lê Nhật Hạnh

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

PGS.TS. Lê Nhật Hạnh

TS. Nguyễn Viết Bằng

TS.Ngô Thị Ánh

TS. Trần Dương Sơn

TS. Trần Thị Thanh Phương

TS. Phan Quốc Tấn

TS. Nguyễn Hữu Lam

PGS.TS. Phạm Xuân Lan

TS. Trần Trọng Thuỳ

TS. Trương Nữ Tô Giang

Và một số học viên bổ sung không có tên trong danh sách này.

8:30 – T6

ngày 23/2/2024

Văn phòng K.Quản trị B1.1202  

 

Ghi chú:

  • Học viên sắp xếp thời gian đến bảo vệ đề cương theo lịch đã thông báo. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.
  • Nếu cần trao đổi thêm thông tin vui lòng liên hệ Thư ký khoa – Cô Tình: 38.231.594

Trưởng khoa

                                                                                                                                                                   (Đã ký)

  1. Ngô Quang Huân