Hội thao truyền thống khoa Quản trị năm 2021

✨HỘI THAO TRUYỀN THỐNG KHOA QUẢN TRỊ 2021✨ Hội thao truyền thống khoa Quản trị năm 2021 đã trở lại với một hình thức hoàn toàn mới. Với mong muốn xây dựng một phong trào rèn luyện sức khỏe cho sinh viên và cũng như

Ảnh các lớp Quản trị

Lớp Tài chính cho nhà quản trị 20C1FIN60202404 (Cao học) – 11/2020 Lớp ADC01_CLCTA_K46- 20C1ECO50109703 – Kinh Tế Vi Mô (10/2020) Lớp lập kế hoạch kinh doanh 11/2020   Môn Lập kế hoạch kinh doanh – K44AD01- K44AD02 – 10/2020 Lớp Quản trị rủi ro chăm sóc sức