Ảnh các lớp Quản trị

Lớp Tài chính cho nhà quản trị 20C1FIN60202404 (Cao học) – 11/2020 Lớp ADC01_CLCTA_K46- 20C1ECO50109703 – Kinh Tế Vi Mô (10/2020) Lớp lập kế hoạch kinh doanh 11/2020   Môn Lập kế hoạch kinh doanh – K44AD01- K44AD02 – 10/2020 Lớp Quản trị rủi ro chăm sóc sức

Giới thiệu Ngành Quản trị kinh doanh – UEH

Với sứ mệnh phát triển một thế hệ nhà quản lý sáng tạo, nhà lãnh đạo hiệu quả, những doanh chủ thành công, ngành Quản trị kinh doanh UEH mang đến cho sinh viên chương trình tiên tiến, tham khảo từ 200 Trường Quản trị