Quản trị khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – BẬC CAO HỌC
  - Mục tiêu chương trình đào tạo
  Thông qua chương trình đào tạo, người học có thể:
 • Tự thành lập một doanh nghiệp, dự án kinh doanh và/hoặc tham gia vào các nhóm sáng lập doanh nghiệp mới
 • Phát triển doanh nghiệp bền vững và/hoặc quản lý đổi mới sáng tạo các dự án kinh doanh
 • Nghiên cứu, phát triển đổi mới sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ ở các doanh nghiệp (mà họ đang làm việc)
  • Đối tượng tham gia: đã tốt nghiệp đại học
   - Mô tả nội dung chủ yếu của chương trình: Chương trình gồm 60 tín chỉ. Trong đó, luận văn tốt nghiệp chiếm 14 tín chỉ, người học sẽ hoàn thành một dự án kinh doanh/dự án đổi mới sáng tạo thể hiện được các quá trình từ (1) nhận dạng cơ hội thị trường đến (2) ý tưởng kinh doanh/ý tưởng đổi mới  (3) mô hình kinh doanh/đổi mới sáng tạo  (4) đánh giá tính khả thi của mô hình  (5) thử nghiệm sản phẩm/ dịch vụ  (6) kế hoạch kinh doanh/kế hoạch đổi mới, sáng tạo. Hoặc, người học có thể theo hướng phân tích chính sách, nghiên cứu, đánh giá lý thuyết, mô hình khởi nghiệp.
   - Lợi ích của chương trình và đối tượng tham gia:học viên sẽ nhận được kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển doanh nghiệp của riêng họ; đổi mới sáng tạo các doanh nghiệp và thương mại hóa thành công các sản phẩm và dịch vụ. Chương trình đào tạo được thiết kế có sự kết hợp giữa lý thuyết và các hoạt động thực tiễn. Học viên sẽ có cơ hội tiếp xúc, chia sẻ, trao đổi với các giảng viên, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh qua từng học phần của chương trình.
   Các môn học của chương trình Thạc sĩ Quản trị Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo