DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ K32.2

DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ K32.2

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thời gian bảo vệ đề cương: ngày14, 17/5/2024

STT Tiểu ban góp ý đề cương Học viên của

các giảng viên hướng dẫn sau đây

Thời gian Địa điểm
1 TS. Ngô Quang Huân

PGS.TS. Trần Đăng Khoa

PGS.TS. Trần Đăng Khoa

TS. Ngô Quang Huân

TS. Đoàn Thanh Hải

TS. Nguyễn Hữu Lam

TS. Nguyễn Tấn Trung

TS. Nguyễn Thị Diễm Em

TS. Phan Quốc Tấn

TS. Trần Dương Sơn

TS. Trần Thị Thanh Phương

TS. Trần Trọng Thùy

TS. Trương Nữ Tô Giang

14:00 – T3

ngày 14/5/2024

Văn phòng K.Quản trị B1.1202
2 PGS.TS. Bùi Thị Thanh

PGS.TS. Lê Nhật Hạnh

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

PGS.TS. Lê Nhật Hạnh

PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang

TS. Nguyễn Viết Bằng

PGS.TS. Từ Văn Bình

PGS.TS. Phạm Xuân Lan

TS. Cao Quốc Việt

TS. Đặng Hữu Phúc

TS. Đinh Thái Hoàng

Và một số học viên bổ sung không có tên trong danh sách này.

8:30 – T6

ngày 17/5/2024

Văn phòng K.Quản trị B1.1202

 

Ghi chú:

  • Học viên sắp xếp thời gian đến bảo vệ đề cương theo lịch đã thông báo. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.
  • Nếu cần trao đổi thêm thông tin vui lòng liên hệ Thư ký khoa – Cô Tình: 38.231.594

                                                                                                                                   Trưởng khoa

                                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                                Ngô Quang Huân