Danh sách phân công GVHD KLTN K-43 ĐHCQ- CLC

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KLTN- CLC

KHÓA: 43        HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 03/08/2020 – 11/10/2020

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 12/10/2020

HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 20/10/2020

HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 27/10/2020

STT Mã SV Lớp Họ và Tên Ngày sinh
TS. Ngô Quang Huân (0913.625.865)
1 31171020659 DH43ADC01. Vũ Ngọc Quỳnh Anh 19/11/1999
2 31161021086 DH42ADC01 Nguyễn Chí Bảo 09/12/1997
3 31171021403 DH43ADC01. Nguyễn Hải Thùy Dương 04/07/1999
4 31161024757 DH42ADC01 Từ Triệu Dương 18/06/1998
5 31171025053 DH43ADC02. Nguyễn Anh Phụng 29/05/1999
6 31171020968 DH43ADC02. Nguyễn Văn Huỳnh Đức 07/08/1999
7 31171021675 DH43ADC02. Phạm Thành Trung 26/11/1999
8 31171025074 DH43ADC02. Nguyễn Thị Trà My 28/03/1999
9 31171022456 DH43ADC01 Nguyễn Hà Nhi
PGS.TS. Bùi Thị Thanh (0908.880.879)
10 31171021030 DH43ADC02. Nguyễn Trọng Nghĩa 24/02/1999
11 31171024955 DH43ADC02. Nguyễn Lê Ngọc 01/06/1999
12 31171024596 DH43ADC02. Lưu Hữu Nhân 15/08/1999
13 31171022992 DH43ADC01. Đinh Minh Phú 28/02/1999
14 31171024913 DH43ADC01. Lê Thị Hồng Phúc 20/11/1999
15 31171023324 DH43ADC01. Cao Ngọc Lâm Phương 22/01/1999
16 31171020542 DH43ADC01. Lâm Nguyễn Xuân Phương 27/08/1999
17 31171024829 DH43ADC02. Võ Tấn Phước 14/10/1999
TS. Phan Quốc Tấn (0909.066.319)
18 31171021056 DH43ADC01. Đặng Song Quỳnh 22/04/1999
19 31171020204 DH43ADC02. Nhiêu Thị Phương Thảo 05/02/1999
20 31171022124 DH43ADC01. Phan Lê Phương Thảo 27/04/1999
21 31171022273 DH43ADC02. Trương Hữu Thắng 27/09/1999
22 31161023391 DH42ADC01 Nguyễn Văn Thịnh 25/11/1997
23 31171023392 DH43ADC02. Nguyễn Minh Thông 24/09/1999
24 31171024265 DH43ADC02. Trương Thị Bảo Trâm 14/11/1999