Danh sách phân công GVHD khóa luận tốt nghiệp – Hệ văn bằng 2 chính quy – Khóa 19B

STT MÃ SV LỚP HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
TS. Ngô Thị Ánh (0903.822.899)
1 33161025099 VB19BAD01 Trương Thị An 29/08/1992
2 33161025302 VB19BAD01 Châu Trần Duy Bảo 11/04/1983
3 33161025020 VB19BAD01 Phạm Nguyên Chung 13/10/1990
ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908.218.954) – hoaqtkd@yahoo.com
4 33161025049 VB19BAD01 Nguyễn Thành Công 05/09/1991
5 33151025497 VB19BAD01 Trần Cao Cường 05/04/1990
6 33161025047 VB19BAD01 Trần Việt Cường 19/04/1990
ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997)
7 33161025080 VB19BAD01 Nguyễn Hữu Danh 17/09/1978
8 33161025462 VB19BAD01 Huỳnh Văn Diễn 16/10/1985
9 33161025095 VB19BAD01 Nguyễn Thị Lê Dung 20/02/1991
ThS. Nguyễn Hoàng Kiệt (0903.839.769)
10 33161029008 VB19BAD01 Phạm Thị Mỹ Duyên 19/05/1990
11 33161025004 VB19BAD01 Lê Tiến Dũng 23/09/1993
12 33161020365 VB19AAD01 Bùi Hoàng Điệp 23/09/1978
ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493)
13 33161025083 VB19BAD01 Đặng Tấn Trọng 01/11/1992
14 33161025045 VB19BAD01 Lý Văn Hải 20/05/1982
15 33161025090 VB19BAD01 Nguyễn Trung Hiếu 21/01/1993
ThS. Đinh Phượng Vương (0903.343.309)
16 33161025166 VB19BAD01 Nguyễn Thị Hoa 12/10/1978
17 33161025376 VB19BAD01 Nguyễn Vĩnh Hoàng 15/01/1993
18 33161025026 VB19BAD01 Lê Thị Y Khoa 15/01/1992
19 33161020271 VB19AAD01 Lê Thị Kim Loan 02/05/1990
20 33141020013 VB18AAD01 Hoàng Khánh My 03/03/1991
ThS. Phan Thị Thu Hương (0913.609.577)
21 33161025278 VB19BAD01 Nguyễn Trọng Nghĩa 13/01/1993
22 33161025103 VB19BAD01 Nguyễn Hửu Ngọc 19/10/1990
23 33161025014 VB19BAD01 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 06/04/1983
24 33161025301 VB19BAD01 Phan Trung Nhân 18/08/1992
25 33161020361 VB19AAD01 Trần Quí Nhi 05/11/1993
26 33161025444 VB19BAD00 Nguyễn Mai Yến Phi 13/11/1988
27 33161025063 VB19BAD01 Hứa Hồng Phong 02/11/1991
28 33161020362 VB19AAD01 Lê Nguyễn Cao Phong 13/10/1981
ThS. Lê Việt Hưng (0902.772.297)
29 33161025055 VB19BAD01 Đinh Bá Phúc 30/06/1990
30 33161025013 VB19BAD01 Lê Thanh Phương 27/07/1975
31 33161025046 VB19BAD01 Lê Thị Hồng Sa 09/01/1992
32 33161025096 VB19BAD01 Lê Bá Sỹ 11/10/1987
33 33161025073 VB19BAD01 Phan Văn Tài 20/02/1990
34 33161025044 VB19BAD01 Lê Văn Tâm 16/05/1990
35 33161025076 VB19BAD01 Đặng Phương Thanh 11/08/1992
36 33161025370 VB19BAD01 Nguyễn Thanh Thảo 16/10/1991
ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378)
37 33161025034 VB19BAD01 Phan Ngô Thăng 18/09/1991
38 33161025277 VB19BAD01 Lê Phước Thiện 17/11/1980
39 33161025451 VB19BAD01 Nguyễn Thị Minh Thư 22/03/1982
40 33161025316 VB19BAD01 Đặng Lê Bảo Trâm 29/05/1992
41 33161025042 VB19BAD01 Nguyễn Cao Trí 12/02/1991
42 33161025360 VB19BAD01 Võ Anh Trường 21/02/1991
43 33161025388 VB19BAD01 Phạm Anh Tuấn 03/10/1991
44 33161025051 VB19BAD01 Chu Thiện 20/12/1990

THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 02/01/2019 – 24/03/2019

HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 26/03/2019