DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD TTTN; KHÓA: 24.2; HỆ: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

                            DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP   
                                          KHÓA: 24.2             HỆ: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC   
THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ NGÀY: 09/08/2021 – 17/10/2021
HẠN CUỐI SV NỘP KLTN CHO GV TRƯỚC NGÀY: 19/10/2021
HẠN CUỐI GV 1 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 26/10/2021
HẠN CUỐI GV 2 VÀO ĐIỂM TRƯỚC NGÀY: 30/10/2021
Mã SV Họ Lót Tên Ngày sinh Lớp Số ĐT Email
PGS.TS. Lê Thanh Hà (0908.962.078)
35191025055 Nguyễn Thị Ngọc Bích 28/04/1995 LT24.2AD01 0962262530 bichnguyen.35191025055@st.ueh.edu.vn
35191025032 Quế Văn Cảnh 19/06/1995 LT24.2AD01 0971650963 canhque.35191025032@st.ueh.edu.vn
TS. Trần Thị Thanh Phương (0908.004.282)
35191025300 Nguyễn Lê Bích Châu 11/01/1998 LT24.2AD02 0934605608 chaunguyen.35191025300@st.ueh.edu.vn
35191022047 Lâm Thị Thanh Diễm 12/08/1996 LT24.2AD01 0967453922 diemlam.35191022047@st.ueh.edu.vn
TS. Đoàn Thanh Hải (0913.888.439)
35191025294 Đỗ Thị Hạnh Dung 28/07/1995 LT24.2AD01 0906820229 dungdo.35191025294@st.ueh.edu.vn
35191025469 Võ Đức Duy 04/03/1992 LT24.2AD01 0933446492 duyvo.35191025469@st.ueh.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Diễm Em (0971.670.844)
35191025322 Nguyễn Thị Bích Hằng 10/09/1991 LT24.2AD02 0936028737 hangnguyen.35191025322@st.ueh.edu.vn
35191025111 Lê Thu Hằng 26/05/1997 LT24.2AD02 0934025418 hangle.35191025111@st.ueh.edu.vn
ThS. Trương Nữ Tô Giang (0935.104.510)
35191025229 Lê Thị Thúy Hằng 06/09/1998 LT24.2AD01 0708090928 hangle.35191025229@st.ueh.edu.vn
35191025274 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 19/02/1996 LT24.2AD01 0333105520 haonguyen.35191025274@st.ueh.edu.vn
ThS. BS. Tô Phước Hải (0919005559)
35191025265 Mai Thị Hiền 15/07/1997 LT24.2AD02 0902464050 hienmai.35191025265@st.ueh.edu.vn
35191025221 Trương Thị Thanh Hiền 05/04/1998 LT24.2AD02 0902432625 hientruong.35191025221@st.ueh.edu.vn
ThS. Phan Ngọc Anh (0905.237.997)
35191025133 Trần Văn Hiếu 11/04/1987 LT24.2AD02 0938975329 hieutran.35191025133@st.ueh.edu.vn
35191025409 Lương Anh Hiếu 22/01/1996 LT24.2AD02 0904070986 hieuluong.35191025409@st.ueh.edu.vn
ThS. Nguyễn Quang Anh (0903.833.649)
35191025317 Đặng Thị Huyền 07/06/1998 LT24.2AD01 0962159048 huyendang.35191025317@st.ueh.edu.vn
35191025353 Lý Thị Khánh Huyền 12/11/1998 LT24.2AD01 0662932219 huyenly.35191025353@st.ueh.edu.vn
ThS. Nguyễn Phương Nam (0919.226.505)
35191025094 Trần Thị Ngọc Khánh 08/04/1998 LT24.2AD01 0375334188 khanhtran.35191025094@st.ueh.edu.vn
35191025226 Vũ Nguyễn Thụy Khuê 06/04/1993 LT24.2AD01 0365894593 khuevu.35191025226@st.ueh.edu.vn
ThS. Nguyễn Hữu Thọ (0983.103.039)
35191025455 Huỳnh Thị Ngọc Khuyến 02/03/1997 LT24.2AD01 0966884185 khuyenhuynh.35191025455@st.ueh.edu.vn
35191025239 Nguyễn Thị Bích Lài 02/10/1993 LT24.2AD01 0908599657 lainguyen.35191025239@st.ueh.edu.vn
ThS. Lê Công Thuận (0355.243.356)
35191025476 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/09/1991 LT24.2AD01 0909715152 linhnguyen.35191025476@st.ueh.edu.vn
35191025197 Phạm Phi Long 04/07/1997 LT24.2AD02 0961194114 longpham.35191025197@st.ueh.edu.vn
ThS. Trần Hà Triêu Bình (0903.982.823)
35191025254 Nguyễn Tấn Lượng 18/03/1998 LT24.2AD01 0924158785 luongnguyen.35191025254@st.ueh.edu.vn
35191025050 Võ Minh Hải 20/08/1997 LT24.2AD01 0906114653 lyvo.35191025050@st.ueh.edu.vn
ThS. Từ Vân Anh (0936.039.600)
35191025087 Trần Mai Thảo My 28/08/1994 LT24.2AD01 0975695930 mytran.35191025087@st.ueh.edu.vn
35191025217 Nguyễn Thanh Trà My 07/10/1998 LT24.2AD01 0766947845 mynguyen.35191025217@st.ueh.edu.vn
35191025037 Phạm Thị Thanh Ngân 09/01/1998 LT24.2AD02 0343600246 nganpham.35191025037@st.ueh.edu.vn
ThS. Phạm Tô Thục Hân (0937.696.912)
35191025201 Hồ Bá Minh Nghi 10/09/1995 LT24.2AD01 0978894271 nghiho.35191025201@st.ueh.edu.vn
35191025449 Phạm Thị Mộng Ngọc 00/  /1993 LT24.2AD02 0901498529 ngocpham.35191025449@st.ueh.edu.vn
35191025490 Hoàng Thị Hồng Ngọc 05/05/1992 LT24.2AD01 0982449132 ngochoang.35191025490@st.ueh.edu.vn
ThS. Nguyễn Quốc Thịnh (0903.789.675)
35191025397 Trần Thế Nguyên 30/05/1997 LT24.2AD01 0966106934 nguyentran.35191025397@st.ueh.edu.vn
35191025062 Trần Võ Thị Thanh Nhã 26/09/1997 LT24.2AD01 0354535014 nhatran.35191025062@st.ueh.edu.vn
35191025049 Trần Thị Yến Nhi 06/08/1997 LT24.2AD01 0938216720 nhitran.35191025049@st.ueh.edu.vn
ThS. Ngô Diễm Hoàng (0918.473.412)
35191025472 Trần Thị Yến Nhi 16/05/1998 LT24.2AD01 0962301510 nhitran.35191025472@st.ueh.edu.vn
35191025093 Đặng Lê Hải Như 09/01/1998 LT24.2AD02 0326339393 nhudang.35191025093@st.ueh.edu.vn
35191022041 Đinh Thị Khải Nương 04/08/1998 LT24.2AD01 0972669526 nuongdinh.35191022041@st.ueh.edu.vn
ThS. Lê Việt Hưng (0902.772.297)
35191025097 Huỳnh Thị Kiều Oanh 05/03/1996 LT24.2AD01 0374167804 oanhhuynh.35191025097@st.ueh.edu.vn
35191025051 Trần Hoài Phong 30/06/1992 LT24.2AD02 0935184728 phongtran.35191025051@st.ueh.edu.vn
35191025120 Võ Minh Phú 31/05/1997 LT24.2AD02 0869157731 phuvo.35191025120@st.ueh.edu.vn
ThS. Nguyễn Hữu Nhuận (0903.848.810)
35191025230 Nguyễn Vinh Phú 08/08/1998 LT24.2AD01 0981333106 phunguyen.35191025230@st.ueh.edu.vn
35191022026 Du Khanh Phúc 09/02/1998 LT24.2AD02 0777618555 phucdu.35191022026@st.ueh.edu.vn
35191025483 Mai Thanh Phúc 02/03/1992 LT24.2AD02 0937679127 phucmai.35191025483@st.ueh.edu.vn
ThS. Phạm Văn Nam (0903.816.486)
35191022023 Trần Minh Phương 01/07/1998 LT24.2AD02 0902336524 phuongtran.35191022023@st.ueh.edu.vn
35191025074 Lê Thị Thảo Quyên 30/06/1996 LT24.2AD02 0352484907 quyenle.35191025074@st.ueh.edu.vn
35191025292 Trương Thanh Sang 20/01/1996 LT24.2AD02 0328217736 sangtruong.35191025292@st.ueh.edu.vn
ThS. Nguyễn Văn Chương (0908.317.047)
35191025419 Võ Phú Sơn 03/01/1998 LT24.2AD01 0332613641 sonvo.35191025419@st.ueh.edu.vn
35191025410 Lê Xuân Star 18/04/1996 LT24.2AD02 0899685821 starle.35191025410@st.ueh.edu.vn
35191025462 Đỗ Hoàng Phương Thảo 18/03/1991 LT24.2AD01 0909972181 thaodo.35191025462@st.ueh.edu.vn
TS. Trần Dương Sơn (0789.564.730)
35191022039 Nguyễn Nhật Ái Thi 01/05/1998 LT24.2AD01 0562142138 thinguyen.35191022039@st.ueh.edu.vn
35191020438 Thái Gia Thiện 02/11/1996 LT24.1AD01 0395487569 thienthai.35191020438@st.ueh.edu.vn
35191022045 Đỗ Quang Thiện 24/09/1997 LT24.2AD02 0342807829 thiendo.35191022045@st.ueh.edu.vn
ThS. Lý Thục Hiền (0913.678.378)
35191025266 Phạm Đình Phúc Thịnh 26/10/1993 LT24.2AD02 0359778342 thinhpham.35191025266@st.ueh.edu.vn
35191025238 Nguyễn Ngọc Thanh Thư 26/02/1994 LT24.2AD02 0932502027 thunguyen.35191025238@st.ueh.edu.vn
35201020513 Nguyễn Lê Thanh Thùy 26/09/1998 LT25.1AD01 thuynguyen.35201020513@st.ueh.edu.vn
TS. Cao Quốc Việt (0585.268.775)
35191022003 Diệp Bảo Thy 20/04/1998 LT24.2AD01 0708450593 thydiep.35191022003@st.ueh.edu.vn
35191025241 Nguyễn Phương Thy 24/01/1995 LT24.2AD01 0909506491 thynguyen.35191025241@st.ueh.edu.vn
35191025421 Huỳnh Xuân Tiến 07/10/1998 LT24.2AD02 0964264918 tienhuynh.35191025421@st.ueh.edu.vn
ThS. Lê Thanh Trúc (0938.815.820)
35181025349 Quảng Thành Tiến 15/03/1995 LT23.2AD001 0929349821 tienquang5349.lt23@st.ueh.edu.vn
35191022022 Nguyễn Bảo Ngọc Trâm 25/01/1998 LT24.2AD01 0358933337 tramnguyen.35191022022@st.ueh.edu.vn
35191025242 Trần Thị Ngọc Trâm 12/06/1995 LT24.2AD02 0355857705 tramtran.35191025242@st.ueh.edu.vn
ThS. Phan Anh Tiến (0942.258.720)
35191025237 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/07/1994 LT24.2AD02 0902826094 trangnguyen.35191025237@st.ueh.edu.vn
35191022042 Phạm Nguyễn Huyền Trang 20/09/1991 LT24.2AD02 0905286967 trangpham.35191022042@st.ueh.edu.vn
35191025405 Nguyễn Thị Trang 24/06/1987 LT24.2AD02 0384871299 trangnguyen.35191025405@st.ueh.edu.vn
ThS. Diệp Quốc Bảo (0918.174.997)
35191025298 Đỗ Khai Trí 25/01/1991 LT24.2AD02 0987733733 trido.35191025298@st.ueh.edu.vn
35191025209 Phan Trọng Trung 04/09/1992 LT24.2AD02 0908709172 trungphan.35191025209@st.ueh.edu.vn
35191025450 Nguyễn Hoàng Tuấn 18/04/1993 LT24.2AD02 0398858393 tuannguyen.35191025450@st.ueh.edu.vn
ThS. Nguyễn Văn Hóa (0908.218.954) – hoanv@ueh.edu.vn
35191025301 Hà Uyên Uyên 13/12/1998 LT24.2AD01 0768057608 uyenha.35191025301@st.ueh.edu.vn
35191025381 Võ Thị Kiều Vân 18/11/1995 LT24.2AD02 0378616025 vanvo.35191025381@st.ueh.edu.vn
35191025384 Đặng Thị Thu Vân 08/12/1993 LT24.2AD02 0965989964 vandang.35191025384@st.ueh.edu.vn
ThS. Nguyễn Tấn Trung (0909.377.493)
35191025502 Nguyễn Thị Tường Vi 26/03/1993 LT24.2AD02 0937049037 vinguyen.35191025502@st.ueh.edu.vn
35191025216 Nguyễn Thúy Vy 03/01/1998 LT24.2AD01 0335828833 vynguyen.35191025216@st.ueh.edu.vn
35191025180 Phạm Vũ Phượng Vy 24/03/1999 LT24.2AD01 0362997306 vypham.35191025180@st.ueh.edu.vn
ThS. Đinh Phượng Vương (0903.343.309)
35191022038 Nguyễn Thị Tường Vy 11/06/1995 LT24.2AD02 0961801161 vynguyen.35191022038@st.ueh.edu.vn
35191025202 Nguyễn Thị Như Ý 27/12/1998 LT24.2AD01 0383528583 ynguyen.35191025202@st.ueh.edu.vn
35191022046 Phạm Thị Như Ý 27/11/1998 LT24.2AD02 0835349359 ypham.35191022046@st.ueh.edu.vn
Ghi chú: Trưởng Khoa Quản trị
Mọi thắc mắc của sinh viên xin vui lòng liên hệ:
cô Minh Hiếu – SĐT: 090.8181.057 TS. Ngô Quang Huân