NHU CẦU DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Đơn vị: Khoa Quản trị
(Số liệu thống kê đến ngày 30/6/2021)

Sinh viên có nguyện vọng ứng tuyển thực tập tại doanh nghiệp, vui lòng chủ động gửi hồ sơ ứng tuyển theo email liên lạc của doanh nghiệp được đính kèm trong bảng thông tin

Link file pdf https://drive.google.com/file/d/1J07X_Lt7-PP0ksDqVkim_dUibeTcJa2A/view?usp=sharing