Nhu cầu doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên tham gia Học kỳ doanh nghiệp 2022

NHU CẦU DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN SINH VIÊN THAM GIA

HỌC KỲ DOANH NGHIỆP NĂM 2022

(Số liệu thống kê đến ngày 07/7/2022)


Thời gian tham gia:
+ Đợt 1 (tháng 8 – 10/2022): Sinh viên năm cuối (trừ khoa Kế toán).
+ Đợt 2 (tháng 11/2022 – 01/2023): Sinh viên năm cuối khoa Kế toán