Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức hiện tại của Khoa Quản trị gồm có Ban chủ nhiệm, 6 bộ môn và ban thư ký với các nhân sự chủ chốt như sau: