Ảnh các lớp Quản trị

Lớp Tài chính cho nhà quản trị 20C1FIN60202404 (Cao học) – 11/2020

Lớp ADC01_CLCTA_K46- 20C1ECO50109703 – Kinh Tế Vi Mô (10/2020)

Lớp lập kế hoạch kinh doanh 11/2020

 

Môn Lập kế hoạch kinh doanh – K44AD01- K44AD02 – 10/2020

Lớp Quản trị rủi ro chăm sóc sức khỏe- QT BV K44 (11/20)

Lớp Quản trị học (11/2020)