Hội nghị phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng của Chương trình tiên tiến quốc tế UEH

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến người học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai chương trình tiên tiến quốc tế UEH. Để góp phần đem lại thành công trong việc áp dụng chương trình tiên