Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH – BẬC CAO HỌC

-         Mục tiêu chương trình đào tạo: Chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh theo hướng ứng dụng/hướng nghiên cứu sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng và thái độ để đào tạo ra những doanh nhân thành đạt, những trí thức đầu ngành.

Thông qua chương trình đào tạo, người học có thể:

Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong quá trình điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả và/hoặc khám phá tri thức mới trong quá trình nghiên cứu khoa học.

Phân tích và đánh giá một cách khoa học, sáng tạo các kiến thức chuyên ngành để áp dụng vào thực tiễn quản lý, điều hành các đơn vị kinh doanh hoặc trong quá trình thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học.

Tiến hành các nghiên cứu độc lập có tính chất sáng tạo cao để đưa ra quyết định điều hành doanh nghiệp đột phá để đóng góp tri thức cho xã hội.

-         Đối tượng tham gia: đã tốt nghiệp đại học

-         Mô tả nội dung chủ yếu của chương trình:Chương trình gồm 60 tín chỉ. Trong đó, luận văn tốt nghiệp chiếm 14 tín chỉ, học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về các chức năng trong quản trị điều hành doanh nghiệp cũng như kỹ năng và kiến thức nâng cao về phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị kinh doanh

-         Lợi ích của chương trình và đối tượng tham gia: Chương trình đào tạo được thiết kế có sự kết hợp giữa nghiên cứu thực tiễn với các lý thuyết nền tảng và xu hướng nghiên cứu cập nhật trong từng lĩnh vực chuyên môn. Học viên sẽ được nâng cao năng lực thiết kế, có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu độc lập, và phân tích kết quả nghiên cứu phục vụ cho việc ứng dụng vào thực tiễn quản trị điều hành kinh doanh hoặc tham gia công tác nghiên cứu, đào tạo tại các trường đại học khác trong cả nước.

Các môn học dự định của chương trình Thạc sĩ Quản trị Quản trị Kinh doanh