Hội thảo: Entrepreneuership in Vietnam and Japan

Bạn muốn hiểu biết cách người Nhật kinh doanh? Tại sao người Nhật thành công như ngày hôm nay? Muốn khởi nghiệp thành công bạn cần kiến thức và biết kết hợp sự những hiểu biết đó với thời cơ kinh doanh một cách khôn ngoan. Hay đến