Quy định thời gian thực hiện thực tập tốt nghiệp năm 2024 Học kỳ doanh nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2024

HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 BẬC CỬ NHÂN HỆ CQ, CLC KHÓA 47 & CÁC KHÓA TRƯỚC TRẢ NỢ HỌC PHẦN

STT NỘI DUNG THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp CT chuẩn: từ 10h ngày 21/05/24 đến 24/05/24

CT CLC: từ 10h ngày 28/05/24 đến 31/05/24

Phòng Đào tạo
2 Đóng học phí học phần CT chuẩn: hạn chót ngày 14/06/24

CT CLC: hạn chót ngày 21/06/24

Cổng thanh toán UEH hoặc OCB
3 Khoa công bố danh sách phân công GVHD Từ ngày 15/07/24 đến 19/07/2024 Thông báo tại website Khoa
4 Sinh viên bắt đầu thực tập tốt nghiệp Từ ngày 05/08/2024 đến 13/10/2024 SV liên hệ GVHD
5 Sinh viên nộp phiếu đăng ký viết KLTN bằng tiếng Anh chứng chỉ tiếng Anh hoặc bảng điểm tiếng Anh Từ ngày 12/08/2024 đến 15/08/2024 Tại VP Khoa
6 Sinh viên nộp bài thực tập tốt nghiệp Từ ngày 10/10/2024 đến 24h ngày 15/10/2024 Nộp cho GVHD
7 Công bố điểm học phần thực tập TN Ngày 15/11/2024 Phòng Đào tạo