Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức hiện tại của Khoa Quản trị gồm có Ban chủ nhiệm, 6 bộ môn và ban thư ký với các nhân sự chủ chốt như sau:

Ban chủ nhiệm khoa


TS. Ngô Quang Huân

Trưởng khoa

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

Phó trưởng khoa

ThS. Diệp Quốc Bảo

Phó trưởng khoa

Bộ môn Quản trị chiến lược


TS. Trần Đăng Khoa

Trưởng bộ môn

Ths. Lê Thanh Trúc

Phó trưởng bộ môn

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực


TS. Phan Quốc Tấn

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Văn Chương

Phó trưởng bộ môn

Bộ môn Quản trị điều hành


TS. Đặng Hữu Phúc

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Phó trưởng bộ môn

Bộ môn Quản trị lĩnh vực sức khỏe


TS. Trần Thị Thanh Phương

Trưởng bộ môn

TS. Trần Dương Sơn

Phó trưởng bộ môn


Bộ môn Quản trị chất lượng


ThS. Đinh Phượng Vương

Phó trưởng bộ môn

(Phụ trách bộ môn)

 

ThS. Nguyễn Tấn Trung

Phó trưởng bộ môn

Bộ môn Phương pháp nghiên cứu


TS. Lê Nhật Hạnh

Trưởng bộ môn

ThS. Lý Thục Hiền

Phó trưởng bộ môn

Ban thư ký khoa


ThS. Trần Thị Minh Hiếu CN. Lê Thị Tình