Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức hiện tại của Khoa Quản trị gồm có Ban chủ nhiệm, 6 bộ môn và ban thư ký với các nhân sự chủ chốt như sau:

Ban chủ nhiệm khoa:

TS. Ngô Quang Huân

Trưởng khoa

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

Phó trưởng khoa

ThS. Diệp Quốc Bảo

Phó trưởng khoa

Bộ môn Quản trị chiến lược:

TS. Trần Đăng Khoa

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thị Bích Châm

Phó trưởng bộ môn

Bộ môn Quản trị nhân sự:

TS. Phan Quốc Tấn

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Văn Chương

Phó trưởng bộ môn

Bộ môn Quản trị sản xuất:

PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Quốc Thịnh

Phó trưởng bộ môn

Bộ môn Quản trị dự án và tài chính:

TS. Trần Thị Thanh Phương

Trưởng bộ môn

ThS. Phan Thị Thu Hương

Phó trưởng bộ môn

 

Bộ môn Quản trị chất lượng:

ThS. Đinh Phượng Vương

Phó trưởng bộ môn

(Phụ trách bộ môn)

 

ThS. Nguyễn Tấn Trung

Phó trưởng bộ môn

Bộ môn Phương pháp nghiên cứu:

TS. Lê Nhật Hạnh

Trưởng bộ môn

ThS. Lý Thục Hiền

Phó trưởng bộ môn

Ban thư ký khoa:

ThS. Trần Thị Minh Hiếu CN. Lê Thị Tình