Giảng viên

Danh sách giảng viên cơ hữu của Khoa Quản trị

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN Điện thoại Email

BỘ MÔN QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH


1 ThS. Từ Vân Anh 0936039600 vananh@ueh.edu.vn
2 PGS-TS. Hồ Tiến Dũng 0903929899 dung@ueh.edu.vn
3 ThS. Ngô Diễm Hoàng 0918473412 ngodiemhoang@ueh.edu.vn
4 ThS.Nguyễn Quốc Thịnh 0903789675 thinhqtsx@ueh.edu.vn
5 TS. Đặng Hữu Phúc 0902520577 phucdh@ueh.edu.vn
6 Ths. Phạm Tô Thục Hân 0902865456 hanptt@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC


1 ThS. Nguyễn Quang Anh 0903833649 nqanh@ueh.edu.vn
2 ThS. Trần Hà Triêu Bình 0903982823 binhtranha@ueh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Văn Chương 0908317047 nvchuong@ueh.edu.vn
4 PGS-TS. Trần Thị Kim Dung 0919591003 tkd@ueh.edu.vn
5 PGS-TS. Lê Thanh Hà 0908962078 lesongha@ueh.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang 0985868688 giangntq@ueh.edu.vn
7 TS. Phan Quốc Tấn 0909066319 tanpq@ueh.edu.vn
8 PGS-TS. Bùi Thị Thanh 0908880879 btthanh@ueh.edu.vn
9 Ts. Trương Nữ Tô Giang 0905504849  giangtnt@ueh.edu.vn
10 Ts. Trần Trọng Thùy 0971751367
11 Ths. Lê Công Thuận 0355243356 thuanlc@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC


1 TS. Nguyễn Thị Bích Châm 0917505354 chamng@ueh.edu.vn
2 TS. Đặng Ngọc Đại 0908223367 daidn@ueh.edu.vn
3 ThS. Lê Việt Hưng 0902772297 hunglv@ueh.edu.vn
4 GS-TS. Hồ Đức Hùng 0903812098 mangcau@ueh.edu.vn
5 PGS-TS. Trần Đăng Khoa 0913992299 khoatd@ueh.edu.vn
6 ThS. Bùi Dương Lâm 0919838839 bdl@ueh.edu.vn
7 PGS-TS. Phạm Xuân Lan 0908174212 lanqtkd@ueh.edu.vn
8 ThS. Phạm Văn Nam 0903816486 pvnam1966@ueh.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Hữu Nhuận 0903848810 nhuannh@ueh.edu.vn
10 Ts. Lê Thanh Trúc 0938815820 thanhtruc@ueh.edu.vn
11 TS. Nguyễn Thị Diễm Em 0971670844 emntt@ueh.edu.vn
12 Th.S Phan Ngọc Anh 0905237997 anhpn@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG


1 ThS. Diệp Quốc Bảo 0918174997 baodq@ueh.edu.vn
2 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0958809860 diepntn@ueh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Văn Hóa 0908218954 hoanv@ueh.edu.vn
4 Ts. Nguyễn Tấn Trung 0909377493 tantrungqtkd@ueh.edu.vn
5 ThS. Đinh Phượng Vương 0903343309 phuongvuong@ueh.edu.vn
6 TS. Ngô Thị Ánh 0903822899 anhnt@ueh.edu.vn

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


1 TS. Lê Nhật Hạnh 0973333036 hanhln@ueh.edu.vn
2 TS. Đoàn Thanh Hải 0913888439 hai@ueh.edu.vn
3 ThS. Lý Thục Hiền 0913678378 hienlt@ueh.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Phương Nam 0919226505 namnp@ueh.edu.vn
5 TS. Cao Quốc Việt 0984719256 vietcq@ueh.edu.vn
6 TS. Đinh Thái Hoàng 0989598209 hoangdt@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ SỨC KHỎE


1 TS. Ngô Quang Huân 0913625865 ngoqhuan@ueh.edu.vn
2 TS. Trần Dương Sơn 0789564730 sontd@ueh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Hữu Thọ 0983103039 thonh@ueh.edu.vn
4 PGS-TS. Nguyễn Quang Thu 0903833640 ngthu@ueh.edu.vn
5 ThS. Phan Anh Tiến 0908614550 anhtien@ueh.edu.vn
6 TS. Trần Thị Thanh Phương 0908004282 phuong.tran@ueh.edu.vn
7 TS. Nguyễn Viết Bằng 0902700809 bangnv@ueh.edu.vn
8 BS.CKII Tô Phước Hải 0919005559 haitp@ueh.edu.vn

 

Lần cập nhật cuối cùng: 2/12/2020