Giảng viên

Danh sách giảng viên cơ hữu của Khoa Quản trị

 

STT        HỌ VÀ TÊN ĐỆM     TÊN              Email

                         BỘ MÔN QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH


1 ThS. Từ Vân Anh   vananh@ueh.edu.vn
2 PGS-TS. Hồ Tiến Dũng   dung@ueh.edu.vn
3 ThS. Ngô Diễm Hoàng   ngodiemhoang@ueh.edu.vn
4 ThS.Nguyễn Quốc Thịnh   thinhqtsx@ueh.edu.vn
5 TS. Đặng Hữu Phúc   phucdh@ueh.edu.vn
6 Ths. Phạm Tô Thục Hân   hanptt@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC


1 ThS. Nguyễn Quang Anh   nqanh@ueh.edu.vn
2 ThS. Trần Hà Triêu Bình   binhtranha@ueh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Văn Chương   nvchuong@ueh.edu.vn
4 PGS-TS. Trần Thị Kim Dung   tkd@ueh.edu.vn
5 PGS-TS. Lê Thanh Hà   lesongha@ueh.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang   giangntq@ueh.edu.vn
7 TS. Phan Quốc Tấn   tanpq@ueh.edu.vn
8 PGS-TS. Bùi Thị Thanh   btthanh@ueh.edu.vn
9 Ts. Trương Nữ Tô Giang   giangtnt@ueh.edu.vn
10 Ts. Trần Trọng Thùy   ltthtran@ueh.edu.vn
11 Ths. Lê Công Thuận   thuanlc@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC


1 TS. Nguyễn Thị Bích Châm   chamng@ueh.edu.vn
2 TS. Đặng Ngọc Đại   daidn@ueh.edu.vn
3 ThS. Lê Việt Hưng   hunglv@ueh.edu.vn
4 GS-TS. Hồ Đức Hùng   mangcau@ueh.edu.vn
5 PGS-TS. Trần Đăng Khoa   khoatd@ueh.edu.vn
6 ThS. Bùi Dương Lâm   bdl@ueh.edu.vn
7 PGS-TS. Phạm Xuân Lan   lanqtkd@ueh.edu.vn
8 ThS. Phạm Văn Nam   pvnam1966@ueh.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Hữu Nhuận   nhuannh@ueh.edu.vn
10 TS. Lê Thanh Trúc   thanhtruc@ueh.edu.vn
11 TS. Nguyễn Thị Diễm Em   emntd@ueh.edu.vn
12 Th.S Phan Ngọc Anh   anhpn@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG


1 ThS. Diệp Quốc Bảo   baodq@ueh.edu.vn
2 TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp   diepntn@ueh.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Văn Hóa   hoanv@ueh.edu.vn
4 TS. Nguyễn Tấn Trung   tantrungqtkd@ueh.edu.vn
5 ThS. Đinh Phượng Vương   phuongvuong@ueh.edu.vn
6 TS. Ngô Thị Ánh   anhnt@ueh.edu.vn

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


1 PGS. TS. Lê Nhật Hạnh   hanhln@ueh.edu.vn
2 TS. Đoàn Thanh Hải   hai@ueh.edu.vn
3 ThS. Lý Thục Hiền   hienlt@ueh.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Phương Nam   namnp@ueh.edu.vn
5 TS. Cao Quốc Việt   vietcq@ueh.edu.vn
6 TS. Đinh Thái Hoàng   hoangdt@ueh.edu.vn

BỘ MÔN QUẢN TRỊ SỨC KHỎE


1 TS. Ngô Quang Huân   ngoqhuan@ueh.edu.vn
2 TS. Trần Dương Sơn   sontd@ueh.edu.vn
3 TS. Nguyễn Hữu Thọ   thonh@ueh.edu.vn
4 PGS-TS. Nguyễn Quang Thu   ngthu@ueh.edu.vn
5 ThS. Phan Anh Tiến   anhtien@ueh.edu.vn
6 TS. Trần Thị Thanh Phương   phuong.tran@ueh.edu.vn
7 TS. Nguyễn Viết Bằng   bangnv@ueh.edu.vn
8 BS.CKII Tô Phước Hải   haitp@ueh.edu.vn

 

Lần cập nhật cuối cùng: 2/12/2022