Danh sách phân công GVHD thực tập tốt nghiệp Khoa Quản trị 2022

Danh sách phân công GVHD thực tập tốt nghiệp Khoa Quản trị 2022

K22.2 – VB2 xem tại đây

K25.2 -LT xem tại đây

K45 -chuyên ngành Quản trị xem tại đây

K45 -CLC TV xem tại đây

K45 – CLC TA xem tại đây

K45 -chuyên ngành Chất lượng xem tại đây

K45 -ngành QTBV xem tại đây

K45 -chuyên ngành QTKN xem tại đây