Cựu sinh viên

UEH Alumni là nơi duy trì kết nối giữa UEH và các cựu sinh viên của nhà trường. UEH Alumni cung cấp những cơ hội tuyệt vời cho các cựu sinh viên để kết nối lại với bạn bè và thầy cô giáo và nhân viên của UEH cũ cũng như cho những người kinh doanh tìm thấy những cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường,….
Cộng đồng UEH Alumni hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện của các cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (tất cả hệ, bậc, từ các đơn vị sáp nhập trong quá khứ), với phương châm hoạt động:
1. Khơi gợi lòng tự hào là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
2. Thành viên tham gia có thêm cơ hội thể hiện đam mê của cá nhân, gồm có: cơ hội kinh doanh, cơ hội mở rộng đối tác, cơ hội việc làm, cơ hội chia sẽ với mọi người, tham gia công tác từ thiện xã hội, hoạt động xã hội,… các hoạt động theo sở thích cá nhân;
3. Đóng góp cho sự phát triển của UEH;
4. UEH Alumni hoạt động theo điều lệ đã được thống nhất.
Ai sẽ là thành viên của UEH Alumni?: Tất cả các sinh viên từng tốt nghiệp (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) của nhà trường từ khi thành lập trường đến nay và từ các đơn vị đã sáp nhập trong quá khứ (Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

Danh sách cựu sinh viên