PTI SÀI GÒN – THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THỰC TẬP

PTI SÀI GÒN – THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THỰC TẬP   Mô tả công việc nhân viên Call Agent, nhấn vào link này https://file.hstatic.net/200000032594/file/mtcv_-_call_agent_715fb12e084a4006a69418268577c7c8.pdf Mô tả công việc nhân viên Admin Khai thác, nhấn vào link này   https://file.hstatic.net/200000032594/file/mtcv_-_admin_khai_thac_ce6ad9a795f74b2fbd9df1e7ddc1ac96.pdf Mô tả công việc nhân viên Admin Bồi thường TPA, nhấn