DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ 2021

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ 2021

 Xem danh sách phân công GVHD Khóa 44 Quản trị chất lượng tại đây

Xem danh sách phân công GVHD Khóa 44  EM (Quản trị khởi nghiệp) tại đây

Xem danh sách phân công GVHD Khóa 44  Quản trị (hệ đại trà) tại đây

Xem danh sách phân công GVHD Khóa 44  Quản trị (hệ CLC) tại đây

 Xem danh sách phân công GVHD Khóa 44 Quản trị bệnh viện tại đây